Περιλαμβάνει εξοπλισμό για μαθήματα Χημείας. Με πολλά αξεσουάρ για εργαστηριακά πειράματα.
Πραγματοποιείστε διαφορετικά πειράματα Χημείας στο εργαστηριακό τραπέζι.